Disclaimer

Ravonet BV en opgenomen handelsnamen
KVK nummer 18057958

Artikel 1 – Informatie op de website

De websites van Ravonet BV te bereiken onder o.a.www.ravonet.com, www.ravonet.nl, www.appstoreamsterdam.nl,www.appstoreamsterdam.com en www.iphoneprogrammeur.com, dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Ravonet BV met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Ravonet BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. De website van Ravonet BV bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Ravonet BV worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Ravonet BV. Ravonet BV geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Artikel 2 – Elektronische communicatie

2.1 Tijdens en voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht en/of dienst kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer (de partijen in het algemeen) door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Onder opdrachtgever en opdrachtnemer worden zowel Ravonet BV, alsmede (prospect) leveranciers van Ravonet BV, (prospect) klanten van Ravonet BV, (prospect) partners van Ravonet BV en overige partijen waarmee Ravonet BV elektronische communicatie heeft in de ruimste zin van het woord verstaan, verder te noemen ”partijen”. In alle gevallen verklaren de partijen voorafgaand aan de uitvoering of tijdens de uitvoering van de opdracht, dienst en/of communicatie in het algemeen op de hoogte te zijn en gaan expliciet akkoord met het volledige artikel 2, lid 2.1 t/m lid 2.7 ”elektronische communicatie” opgesteld door Ravonet BV.

2.2 De informatie verzonden door Ravonet BV is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht direct terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3 Ravonet BV kan niet aansprakelijk worden gesteld als er in haar e-mail communicatie niet (periodiek) wordt verwezen naar dit artikel. Dit artikel ”elektronische communicatie” wordt gecommuniceerd op de websites van Ravonet BV en is vastgelegd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder het dossier van Ravonet BV.

2.4 Ravonet BV is niet aansprakelijk voor directe- en/of indirecte schade tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie tussen de partijen zoals omschreven in lid 1, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of ander voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het directe- en/of indirecte schade bedrag is in alle gevallen beperkt tot een maximum van € 250,00.

2.5 De data-uittreksels uit de computersystemen van Ravonet BV leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

2.6 De data-uittreksels uit de computersystemen van Ravonet BV genaamd een geprinte e-mail welke is verzonden aan de ontvanger en optioneel een screenshot van de verzonden items of send items waarin de e-mail is opgenomen vanuit het e-mailprogramma welke Ravonet BV gebruikt leveren dwingend bewijs dat de verzonden elektronische communicatie is aangeboden en afgeleverd bij de ontvanger.

2.7 Buiten de standaard overeenkomsten van Ravonet BV zelf komt een opdracht en/of overeenkomst tussen Ravonet BV en de overige partijen, zoals omschreven in lid 2.1, alleen tot stand door een handtekening op schrift welke door Ravonet BV en overige betrokken partijen zijn ondertekend door een tekeningsbevoegde inclusief volledige naam en datum. Een overeenkomst tussen Ravonet BV en overige partijen, zoals omschreven in lid 2.1, komt nooit tot stand door alleen e-mailwisseling, in de ruimste zin van het woord.

Word lid van de Ravonet Community!